Контакт

У складу са Годишњим распоредом послова Вишег суда у Новом Пазару странке и њихове пуномоћнике прима председник или заменици председника суда петком од 12 до 14 часова.

 
Ваше име
Ваша е-mail адреса
Порука
 

Инфо

Држава:
Град:
Телефон:
e-mail:

Србија
Нови Пазар
+381 020/313-266
uprava@np.vi.sud.rs

Kонтакти

Житни трг 16, Нови Пазар
телефони: централа 020/312-511 тех. секретар суда 020/338-161

факс: 020/313-266