Председник суда

     Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008 и 104/2009) регулисан је избор председника суда.

      Председник суда бира се између судија истог или вишег степена, на четири године и може бити поново изабран. Судија који је изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду. 

Народна скупштина бира председника суда, на предлог Високог савета судства. 

Овлашћења и дужности председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Председник суда представља суд, руководи судском управом, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења.

Суд има једног или више заменика председника суда, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности. Када суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује.

Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Председник суда овлашћен је да:

захтева законитост, ред и тачност у суду,
налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,
одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска комора,
стара се о одржавању независности судија и угледу суда,
и врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упустава, чију примену надзире Министарство правде, преко лица овлашћеног за надзор, а чије су инструкције и објашњења обавезни за суд.

Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

Председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда, да тражи обавештења о примени прописа, току поступка, те извештаје и друге потребне податке о раду нижег суда, као и да организује обиласке нижих судова са свог подручја.

У пословима судске управе председнику помаже секретар суда и менаџер суда, који су самостални у пословима који су им поверени одлуком председника суда, у складу са Судским пословником, а распоређује их председник суда.

председник Вишег суда у Новом Пазару је судија Слађана Чоловић.

 

 

 

Адвокатска комора Србије

 
 Савремена адвокатура установљена је у Србији Законом о јавним правозаступницима донетим на предлог Владе Илије Гарашанина 28. фебруара 1862. године за време владавине Кнеза Михаила Обреновића. Доношењем тог закона правна помоћ је поверена само школованим правницима, које у ово звање упише Министарство правде.
www.advokatska-komora.co.rs

Заштита деце на интернету

Иницијатива за побољшање безбедности деце на интернету представља корак напред у борби против бројних претњи 
koje ugrožavaju sve nas koji koristimo Internet.
www.kliknibezbedno.rs

Први корак у заштити личних информација јесте формирање (отварање) безбедног профила.Пажљиво одаберите информације које ћете у њему да наведете. Научите дете да користи неутралну имејл адресу и надимак. Password (лозинку) вашег рачуна држите увек у тајности. Научите децу да примају поруке само од особа које познају и ван Интернета.