Добродошли на сајт Вишег суда Нови Пазар

 

  • Већи део наших колективних осећања слободе и безбедности долази од неколико кључних вредности: демократско управљање, поштовање основних права, владавина права и постојање разлика. Наша обавеза је да се ове вредности морају чувати, а институција која их спроводи мора бити поштована. Међу таквим институцијама су и судови у Републици Србији, а међу њима и Виши суд у Новоm Пазару.

Јако и независно судство гарантује да Власт делује у складу са Уставом. Судство даје стварни ефекат нашим законима и даје смисао нашим правима и обавезама као грађанима. У будућности судови ће постати место за мирно решавање спорова, за разумну и непристрасну дискусију у циљу спровођења наших најнеопходнијих личних и социјалних права. Стога ће и сваки судија овог суда се заложити за обављање ове важне улоге стручно, вешто и непристрасно, јер само независно, ефикасно и одговорно судство омогућава подједнаку заштиту права грађана, без дискриминације.

Виши суд у Новом Пазару је основан Законом о уређењу судова ("Службени гласник Републике Србије" 116/2008 од 22.12.2008.године) као орган судске власти који врши судску функцију у складу са надлежностима утврђеним Уставом Републике Србије и Законом.

Наша потреба, а и жеља, је да Вам ове странице приближе правосуђе, које се често доживљава као страна и затворена институција, а са друге стране и да добијете потребне информације везане за сам рад суда.Надамо се да смо успели бар у делићу наших намера и свака критика, али и похвала, биће нам значајне у даљем раду.

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Високи савет судства је независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија. Конституисан је 6. априла 2009. године. Високи савет судства има 11 чланова. У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са законом.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Национална стратегија реформе правосуђа усвојена је на седници Народне скупштине Републике Србије 25. маја 2006. године, а њен основни циљ је да се успостављањем владавине права и правне сигурности врати поверење грађана у правосудни систем Републике Србије. Стратегија почива на четири кључна начела: независности, транспарентности, одговорности и ефикасности правосуђа.

Organization for Security and CO-operation in Europe

Under its mandate, the Mission advises on the implementation of laws and monitors the proper functioning and development of democratic institutions and processes in Serbia. It assists law enforcement bodies and the judiciary in training and restructuring.