Надлежност Вишег суда регулисана је одредбом члана 23 Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - др. закон, 13/2016, 108/2016 и 113/2017)

Сходно чл.3 ст.1 тач.32 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Виши суд у Новом Пазару за територију Општина Тутин и Сјеница и за град Нови Пазар.

Седиште Вишег суда у Новом Пазару налази се у судској згради у Новом Пазару, у ул. Житни трг бр.16

 

Адреса: Житни трг бр.16 ,36300 Нови Пазар

Телефон: 020/338-161

Факс: 020/313-266

Е-мail: uprava@np.vi.sud.rs

Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 09:00 до 09:30

Време пријема странака:

Председник: Петком од 11:00-13:00

Писарница: од 8:30-14:30 

Број рачуна: 840-1620-21

ПИБ: 106399406